Woun Meu [noa]

ชื่อภาษา ISO: Woun Meu
รหัสภาษา ISO: noa
จำนวนประชากร: 12,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Waunana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3468
รหัสสำเนียงของ ROD: 03468
จำนวนประชากร: 6,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 30

ชื่ออื่นสำหรับ Waunana

Chanco
Chocama
Noanama
Noenama
Nonama
Waumeo
Waun Meo
Wounaan
Wounmeo: Medio San Juan
Wounmeu
Woun Meu (ชื่อภาษา ISO)

พื้นที่ใช้ภาษา Waunana

Colombia
Panama

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Waunana

C04311 พระคำแห่งชีวิต
A37566 ข่าวประเสริฐ 1-20

2. Wounmeo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20060
จำนวนประชากร: 8,600

พื้นที่ใช้ภาษา Wounmeo

Colombia
Panama

People Groups who speak Woun Meu

Wounaan;