Dwang [nnu]

ชื่อภาษา ISO: Dwang
รหัสภาษา ISO: nnu
จำนวนประชากร: 8,200

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Beche

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6020
รหัสสำเนียงของ ROD: 06020

ชื่ออื่นสำหรับ Beche

Bassa
Dwong: Bassa
Nchumunu: Bassa

พื้นที่ใช้ภาษา Beche

Ghana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Beche

C30511 พระคำแห่งชีวิต

2. Dwang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4894

ชื่ออื่นสำหรับ Dwang

Dwan
Nchumunu

พื้นที่ใช้ภาษา Dwang

Ghana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dwang

C29680 พระคำแห่งชีวิต

3. Dwang: Kwame-danso

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9483
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dwang: Kwame-danso

Kwame-danso

พื้นที่ใช้ภาษา Dwang: Kwame-danso

Ghana

4. Wiase

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4971
รหัสสำเนียงของ ROD: 04971

ชื่ออื่นสำหรับ Wiase

Dwang: Ewoase

พื้นที่ใช้ภาษา Wiase

Ghana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wiase

C31691 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Dwang

Nchumunu;