West Ambae [nnd]

ชื่อภาษา ISO: West Ambae
รหัสภาษา ISO: nnd
จำนวนประชากร: 8,700

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ambae, West: Nduindui

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4489
รหัสสำเนียงของ ROD: 04489

ชื่ออื่นสำหรับ Ambae, West: Nduindui

Amene Kaiwo Ambai: Nduindui
Nduindui
Opa
Opa: Nduindui

พื้นที่ใช้ภาษา Ambae, West: Nduindui

Vanuatu

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ambae, West: Nduindui

C24120 พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA

2. Ambae, West: Walaha

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4579
รหัสสำเนียงของ ROD: 04579

ชื่ออื่นสำหรับ Ambae, West: Walaha

Opa: Walaha
Walaha

พื้นที่ใช้ภาษา Ambae, West: Walaha

Vanuatu

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ambae, West: Walaha

A24231 พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA

3. West Ambae

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23026

People Groups who speak West Ambae

Ambae, West, Opa;