Nande [nnb]

ชื่อภาษา ISO: Nande
รหัสภาษา ISO: nnb
จำนวนประชากร: 903,000

จีอาร์เอ็นมี 11 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kinandi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4584
รหัสสำเนียงของ ROD: 04584

ชื่ออื่นสำหรับ Kinandi

Kinande
Nandi
Ndande
Northern Nande
Orundande

พื้นที่ใช้ภาษา Kinandi

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kinandi

C24370 ข่าวประเสริฐ
C63202 Gospel Messages 1

2. Kinandi: Butembo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 134
รหัสสำเนียงของ ROD: 00134
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 70

ชื่ออื่นสำหรับ Kinandi: Butembo

Butembo
Kindandi
Nandi: Butembo
Ndandi

พื้นที่ใช้ภาษา Kinandi: Butembo

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kinandi: Butembo

C01280 พระคำแห่งชีวิต 1
C12781 พระคำแห่งชีวิต 2

3. Kinandi: Lukonjo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1351
รหัสสำเนียงของ ROD: 01351

ชื่ออื่นสำหรับ Kinandi: Lukonjo

Kindandi: Lukonjo
Lukonjo
Nandi: Lukonjo
Ndandi

พื้นที่ใช้ภาษา Kinandi: Lukonjo

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kinandi: Lukonjo

C18881 พระคำแห่งชีวิต

4. Nande: Kisongola

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1360
รหัสสำเนียงของ ROD: 01360

ชื่ออื่นสำหรับ Nande: Kisongola

Ekisongoora
Kisongola
Nande: Ekisongoora
Nandi: Ekisongoora
Nyangala
Songola

พื้นที่ใช้ภาษา Nande: Kisongola

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nande: Kisongola

C23670 พระคำแห่งชีวิต

5. Nandi: Kumbule

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14701
จำนวนประชากร: 903,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nandi: Kumbule

Ekikumbule
Kumbule

พื้นที่ใช้ภาษา Nandi: Kumbule

Congo, Democratic Republic of

6. Nandi: Mate

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14702
จำนวนประชากร: 903,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nandi: Mate

Ekimate
Mate

พื้นที่ใช้ภาษา Nandi: Mate

Congo, Democratic Republic of

7. Nandi: Sanza

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14703
จำนวนประชากร: 903,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nandi: Sanza

Ekisanza
Sanza

พื้นที่ใช้ภาษา Nandi: Sanza

Congo, Democratic Republic of

8. Nandi: Shu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14704
จำนวนประชากร: 903,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nandi: Shu

Ekishu
Shu

พื้นที่ใช้ภาษา Nandi: Shu

Congo, Democratic Republic of

9. Nandi: Swaga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14705
จำนวนประชากร: 903,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nandi: Swaga

Ekikira
Ekiswaga
Swaga

พื้นที่ใช้ภาษา Nandi: Swaga

Congo, Democratic Republic of

10. Nandi: Tangi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14706
จำนวนประชากร: 903,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nandi: Tangi

Ekitangi
Tangi

พื้นที่ใช้ภาษา Nandi: Tangi

Congo, Democratic Republic of

11. Nandi: Yira

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14707
จำนวนประชากร: 903,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nandi: Yira

Ekiyira
Yira

พื้นที่ใช้ภาษา Nandi: Yira

Congo, Democratic Republic of

People Groups who speak Nande

Nande;