Bouna Kulango [nku]

ชื่อภาษา ISO: Bouna Kulango
รหัสภาษา ISO: nku
จำนวนประชากร: 157,500

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Koulango: Nanssia

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6299
รหัสสำเนียงของ ROD: 06299

ชื่ออื่นสำหรับ Koulango: Nanssia

Kulango, Bouna
Nanssia

พื้นที่ใช้ภาษา Koulango: Nanssia

Côte d'Ivoire

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Koulango: Nanssia

A32650 Becoming a Friend of God

2. Kulango, Bouna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6156
รหัสสำเนียงของ ROD: 06156
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 55

ชื่ออื่นสำหรับ Kulango, Bouna

Bouna Koulango
Buna Kulango
Koulango
Kulange
Nkuraeng
Nkuraneng
Nkurange

พื้นที่ใช้ภาษา Kulango, Bouna

Côte d'Ivoire
Ghana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kulango, Bouna

C32401 พระคำแห่งชีวิต

3. Kulango, Bouna: Nabanj

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12439
จำนวนประชากร: 157,500

ชื่ออื่นสำหรับ Kulango, Bouna: Nabanj

Nabanj

พื้นที่ใช้ภาษา Kulango, Bouna: Nabanj

Côte d'Ivoire
Ghana

4. Kulango, Bouna: Sekwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12440
จำนวนประชากร: 157,500

ชื่ออื่นสำหรับ Kulango, Bouna: Sekwa

Sekwa

พื้นที่ใช้ภาษา Kulango, Bouna: Sekwa

Côte d'Ivoire
Ghana

People Groups who speak Bouna Kulango

Kulango, Bouna;