Hema [nix]

ชื่อภาษา ISO: Hema
รหัสภาษา ISO: nix
จำนวนประชากร: 125,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Hema

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1266
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 10

ชื่ออื่นสำหรับ Hema

Congo
Hema-Sud
Kihema
Kinyoro
Lunyoro: Congo
Lunyoro: Zaire
Nyoro
Runyoro
Southern Hema
लुनयोरो: कौंगो

พื้นที่ใช้ภาษา Hema

Congo, Democratic Republic of
India
Rwanda
Uganda

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hema

A01791 พระคำแห่งชีวิต 1
C11881 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Hema: Toro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10615
จำนวนประชากร: 160,000

ชื่ออื่นสำหรับ Hema: Toro

Orutoro
Tooro
Toro

พื้นที่ใช้ภาษา Hema: Toro

Congo, Democratic Republic of

People Groups who speak Hema

Hema, South;