Ngaju [nij]

ชื่อภาษา ISO: Ngaju
รหัสภาษา ISO: nij
จำนวนประชากร: 890,000

จีอาร์เอ็นมี 15 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kapuas

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5073
รหัสสำเนียงของ ROD: 05073

ชื่ออื่นสำหรับ Kapuas

Kahaian
Kahayan
Kayajan

พื้นที่ใช้ภาษา Kapuas

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kapuas

C84141 ข่าวประเสริฐ
A63792 ข่าวประเสริฐ
A64986 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A64987 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A64985 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C64984 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C64983 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A84140 Story

2. Katingan: Hilir

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5032
รหัสสำเนียงของ ROD: 05032

ชื่ออื่นสำหรับ Katingan: Hilir

Hilir
Katingan-Hilir

พื้นที่ใช้ภาษา Katingan: Hilir

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Katingan: Hilir

C84190 ข่าวประเสริฐ

3. Katingan: Tengah

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21157
รหัสสำเนียงของ ROD: 21157

พื้นที่ใช้ภาษา Katingan: Tengah

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Katingan: Tengah

C63383 ข่าวประเสริฐ

4. Linoh

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5043
รหัสสำเนียงของ ROD: 05043

พื้นที่ใช้ภาษา Linoh

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Linoh

C84152 ข่าวประเสริฐ

5. M`mugut

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5048
รหัสสำเนียงของ ROD: 05048

ชื่ออื่นสำหรับ M`mugut

M'mugut

พื้นที่ใช้ภาษา M`mugut

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา M`mugut

A80554 ข่าวประเสริฐ

6. Ngaja

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1081
รหัสสำเนียงของ ROD: 01081

พื้นที่ใช้ภาษา Ngaja

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ngaja

C15301 พระคำแห่งชีวิต w/ ANA

7. Ngaju

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 726

ชื่ออื่นสำหรับ Ngaju

Bahasa Dajak
Bahasa Dayak
Biadju
Dajak Besar
Dajak Ngadju
Dajak Ngaju
Dayak Besar
Dayak Ngadju
Dayak Ngaju
Kehayan
Kepuas
Ngadju
Ngaju Dayak
Southwest Barito

พื้นที่ใช้ภาษา Ngaju

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ngaju

A00501 พระคำแห่งชีวิต
C84078 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C84076 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C84079 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C84080 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C84077 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C84081 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C84082 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A84075 Kabar Bahalap [ข่าวประเสริฐ]

8. Ngaju: Ba'amang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14844
จำนวนประชากร: 250,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ngaju: Ba'amang

Ba'amang
Bara-Bare
Sampit

พื้นที่ใช้ภาษา Ngaju: Ba'amang

Indonesia

9. Ngaju: Kahayan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11309
จำนวนประชากร: 45,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ngaju: Kahayan

Kahaian
Kahajan
Kahayan

พื้นที่ใช้ภาษา Ngaju: Kahayan

Indonesia

10. Ngaju: Kapuas

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14845
จำนวนประชากร: 250,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ngaju: Kapuas

Kapuas

พื้นที่ใช้ภาษา Ngaju: Kapuas

Indonesia

11. Ngaju: Mantangai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14846
จำนวนประชากร: 250,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ngaju: Mantangai

Mantangai
Oloh Mangtangai

พื้นที่ใช้ภาษา Ngaju: Mantangai

Indonesia

12. Ngaju: Pulopetak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14847
จำนวนประชากร: 250,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ngaju: Pulopetak

Pulopetak

พื้นที่ใช้ภาษา Ngaju: Pulopetak

Indonesia

13. Ruku

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5100
รหัสสำเนียงของ ROD: 05100

พื้นที่ใช้ภาษา Ruku

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ruku

C80622 ข่าวประเสริฐ

14. Tengon

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5060
รหัสสำเนียงของ ROD: 05060

พื้นที่ใช้ภาษา Tengon

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tengon

A84166 ข่าวประเสริฐ

15. Tengon: Eko'ehh

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5090
รหัสสำเนียงของ ROD: 05090

ชื่ออื่นสำหรับ Tengon: Eko'ehh

Deehh
Dèehh
Ekòehh

พื้นที่ใช้ภาษา Tengon: Eko'ehh

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tengon: Eko'ehh

A84188 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Ngaju

Dayak, Ngaju, Biadju;