Nduga [ndx]

ชื่อภาษา ISO: Nduga
รหัสภาษา ISO: ndx
จำนวนประชากร: 10,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Nduga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14797
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nduga

Dauwa
Dawa
Nalak
Nayak
Ndauwa
Ndugwa
Pesecham
Pesechem
Pesegem

พื้นที่ใช้ภาษา Nduga

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nduga

C65456 ข่าวประเสริฐ
C62578 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา

2. Nduga: Hitadipa Nduga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14798
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nduga: Hitadipa Nduga

Hitadipa Nduga

พื้นที่ใช้ภาษา Nduga: Hitadipa Nduga

Indonesia

3. Nduga: Sinak Nduga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14799
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nduga: Sinak Nduga

Sinak Nduga

พื้นที่ใช้ภาษา Nduga: Sinak Nduga

Indonesia

People Groups who speak Nduga

Nduga;