Ndo [ndp]

ชื่อภาษา ISO: Ndo
รหัสภาษา ISO: ndp
จำนวนประชากร: 133,800

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ndo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23069

2. Ndo: Avari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14784
จำนวนประชากร: 300,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ndo: Avari

Avare
Avari
Avere
Aviritu

พื้นที่ใช้ภาษา Ndo: Avari

Congo, Democratic Republic of
Uganda

3. Ndo: Kebutu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1280
รหัสสำเนียงของ ROD: 01280
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 30

ชื่ออื่นสำหรับ Ndo: Kebutu

Kebu
Ke'bu
Kebutu
Ndo
Ndo Okebu
Ndu
Oke'bu

พื้นที่ใช้ภาษา Ndo: Kebutu

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ndo: Kebutu

C10981 พระคำแห่งชีวิต

4. Ndo: Membi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14785
จำนวนประชากร: 300,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ndo: Membi

Meembi
Membi
Membitu
Mombi

พื้นที่ใช้ภาษา Ndo: Membi

Congo, Democratic Republic of
Uganda

People Groups who speak Ndo

Okebu;