Ndonga [ndo]

ชื่อภาษา ISO: Ndonga
รหัสภาษา ISO: ndo
จำนวนประชากร: 1,070,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ndonga: Eunda Kolonkadhi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14793
จำนวนประชากร: 240,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ndonga: Eunda Kolonkadhi

Eunda Kolonkadhi

พื้นที่ใช้ภาษา Ndonga: Eunda Kolonkadhi

Namibia

2. Ndonga: Kwaludhi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14794
จำนวนประชากร: 240,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ndonga: Kwaludhi

Kwaludhi

พื้นที่ใช้ภาษา Ndonga: Kwaludhi

Namibia

3. Ndonga: Ngandyera

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14795
จำนวนประชากร: 240,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ndonga: Ngandyera

Ngandyera

พื้นที่ใช้ภาษา Ndonga: Ngandyera

Namibia

4. Ovambo: Ndonga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1952
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 75

ชื่ออื่นสำหรับ Ovambo: Ndonga

Ambo
Ndonga
Ochindonga
Oshindonga
O(shi)wambo
Osidonga
Osindonga
Otjiwambo
Owambo

พื้นที่ใช้ภาษา Ovambo: Ndonga

Angola
Namibia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ovambo: Ndonga

A17891 ข่าวประเสริฐ
C05520 พระคำแห่งชีวิต 1
C05521 พระคำแห่งชีวิต 2

People Groups who speak Ndonga

Ambo, Ndonga;