Ndam [ndm]

ชื่อภาษา ISO: Ndam
รหัสภาษา ISO: ndm
จำนวนประชากร: 13,200

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ndam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4917

ชื่ออื่นสำหรับ Ndam

Dam
Ndamm

พื้นที่ใช้ภาษา Ndam

Chad

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ndam

C31181 Becoming a Friend of God

2. Ndam: Ndam Dik

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14765
จำนวนประชากร: 6,500

ชื่ออื่นสำหรับ Ndam: Ndam Dik

Ndam Dik
Northern Ndam

พื้นที่ใช้ภาษา Ndam: Ndam Dik

Chad

3. Ndam: Ndam-ndam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14766
จำนวนประชากร: 6,500

ชื่ออื่นสำหรับ Ndam: Ndam-ndam

Ndam-ndam
Southern Ndam

พื้นที่ใช้ภาษา Ndam: Ndam-ndam

Chad

People Groups who speak Ndam

Ndam;