Chumburung [ncu]

ชื่อภาษา ISO: Chumburung
รหัสภาษา ISO: ncu
จำนวนประชากร: 69,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chumburung: Northern Chumburung

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8948
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chumburung: Northern Chumburung

Banda
Northern Chumburung

พื้นที่ใช้ภาษา Chumburung: Northern Chumburung

Ghana

2. Chumburung: Southern Chumburung

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8949
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chumburung: Southern Chumburung

Bejamse
Borae
Chinderi
Gurubi
Lonto
Southern Chumburung

พื้นที่ใช้ภาษา Chumburung: Southern Chumburung

Ghana

3. Chumuru

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2255
รหัสสำเนียงของ ROD: 02255

ชื่ออื่นสำหรับ Chumuru

Chumburung
Kyongborong
Nchimburu
Nchumburung
Nchummuru

พื้นที่ใช้ภาษา Chumuru

Ghana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chumuru

C30701 ข่าวประเสริฐ
A08290 พระคำแห่งชีวิต
C78506 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

4. Chumuru: Yeji

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4918
รหัสสำเนียงของ ROD: 04918

ชื่ออื่นสำหรับ Chumuru: Yeji

Chumurung: Yeji
Yedji
Yeji

พื้นที่ใช้ภาษา Chumuru: Yeji

Ghana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chumuru: Yeji

C30570 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Chumburung

Nchumburu; Yeji;