Southern Ngbandi [nbw]

ชื่อภาษา ISO: Southern Ngbandi
รหัสภาษา ISO: nbw
จำนวนประชากร: 105,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kinunu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1571
รหัสสำเนียงของ ROD: 01571

ชื่ออื่นสำหรับ Kinunu

Mbati
Mongbandi
Mongwandi
Ngbandi-Ngiri
Ngbandi-Sud
Ngiri
Ngwandi

พื้นที่ใช้ภาษา Kinunu

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kinunu

C23701 พระคำแห่งชีวิต

2. Mongbandi, South

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1376
รหัสสำเนียงของ ROD: 01376
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mongbandi, South

Ngbandi: Mongbandi

พื้นที่ใช้ภาษา Mongbandi, South

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mongbandi, South

C08091 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Southern Ngbandi

Ngbandi, Southern; Ngwili;