Min Nan Chinese [nan]

ชื่อภาษา ISO: Min Nan Chinese
รหัสภาษา ISO: nan
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: ภาษาจีน (Chinese)
จำนวนประชากร: 45,000,000

จีอาร์เอ็นมี 13 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. จีน, มินนาน: ซัวเถา

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8855
รหัสสำเนียงของ ROD: 08855
จำนวนประชากร: 45,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ จีน, มินนาน: ซัวเถา

Chinese, Min Nan: Shantou
Shantou
Swatow

พื้นที่ใช้ภาษา จีน, มินนาน: ซัวเถา

Thailand

2. จีนไหหนาน

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 366
รหัสสำเนียงของ ROD: 00366

ชื่ออื่นสำหรับ จีนไหหนาน

하이난
Chinese, Min Nan: Hainan
Hailam
Hainan
Hainanese
Hainanesisch
Hylam
Qiongwen Hua
Wenchang
汉, (海南)
海南語
漢, (海南)

พื้นที่ใช้ภาษา จีนไหหนาน

China
Malaysia
Singapore
Thailand

บันทึกเสียงที่มีในภาษา จีนไหหนาน

A03600 พระคำแห่งชีวิต 1
C30741 ชีวิตของพระเยซู 1
A18870 พระคำแห่งชีวิต 2
C30750 ชีวิตของพระเยซู 2

3. จีนแต้จิ๋ว

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 186
รหัสสำเนียงของ ROD: 00186

ชื่ออื่นสำหรับ จีนแต้จิ๋ว

Chao Chow
Chinese, Min Nan: Chao-Shan
Chinese, Min Nan: Teochew
Swatow
Teochew
潮州話/潮汕話
潮州话/潮汕话

พื้นที่ใช้ภาษา จีนแต้จิ๋ว

Australia
Brunei
Cambodia
China
Hong Kong
Indonesia
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand

บันทึกเสียงที่มีในภาษา จีนแต้จิ๋ว

C18871 พระคำแห่งชีวิต 2

4. Amoy

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 185
รหัสสำเนียงของ ROD: 00185

ชื่ออื่นสำหรับ Amoy

Fukien
Min Nam
Minnan
Min Nan
Southern Min
Xiamen
廈門話
汉, 闽南
漢, 閩南

พื้นที่ใช้ภาษา Amoy

Brunei
China
Indonesia
Malaysia
Singapore
Taiwan

5. Chinese: Kienyang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19406
รหัสสำเนียงของ ROD: 19406

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese: Kienyang

China

6. Chinese, Min Nan: Fukienese

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8850
รหัสสำเนียงของ ROD: 08850
จำนวนประชากร: 45,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chinese, Min Nan: Fukienese

Amoy
Fujianese
Fukienese
Hokkien

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese, Min Nan: Fukienese

Malaysia

7. Chinese, Min Nan: Leizhou

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8853
จำนวนประชากร: 45,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chinese, Min Nan: Leizhou

Lei Hua
Leizhou
Li Hua

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese, Min Nan: Leizhou

China

8. Chinese, Min Nan: Longdu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8854
จำนวนประชากร: 45,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chinese, Min Nan: Longdu

Longdu

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese, Min Nan: Longdu

China

9. Chinese, Min Nan: Zhenan Min

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8857
จำนวนประชากร: 45,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chinese, Min Nan: Zhenan Min

Zhenan Min

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese, Min Nan: Zhenan Min

China

10. Chinese: Sankiang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19409
รหัสสำเนียงของ ROD: 19409

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese: Sankiang

China

11. Li: Hainan Baotingxian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6037
รหัสสำเนียงของ ROD: 06037

ชื่ออื่นสำหรับ Li: Hainan Baotingxian

Hainan Baotingxian
黎語海南保定縣話
黎语海南保定县话

พื้นที่ใช้ภาษา Li: Hainan Baotingxian

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Li: Hainan Baotingxian

C28331 พระคำแห่งชีวิต

12. Li: Sanya Hongqi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6091
รหัสสำเนียงของ ROD: 06091

ชื่ออื่นสำหรับ Li: Sanya Hongqi

Hlai: Sanya Honggi
Sanya Honggi
Sanya Hongqi
黎語三亞hongqi話
黎语三亚hongqi话

พื้นที่ใช้ภาษา Li: Sanya Hongqi

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Li: Sanya Hongqi

A32260 ข่าวประเสริฐ
A29431 พระคำแห่งชีวิต 2
A29320 Becoming a Friend of God

13. Taiwanese

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1997
รหัสสำเนียงของ ROD: 01997

ชื่ออื่นสำหรับ Taiwanese

대만
Amoy
Chinese, Min Nan: Taiwanese
Chinese, Min Nan: Xiamen
Formosan
台文
台灣話
台灣語
台語

พื้นที่ใช้ภาษา Taiwanese

Taiwan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Taiwanese

A03030 พระคำแห่งชีวิต
A72950 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A72960 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A72970 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A72980 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

People Groups who speak Min Nan Chinese

Han Chinese, Chaozhou; Han Chinese, Hainanese; Han Chinese, Min Nan; Han Chinese, Shaozhou; Han Chinese, Teochew; Han Chinese, Xunpu; Siraya;