Matipuhy [mzo]

ชื่อภาษา ISO: Matipuhy
รหัสภาษา ISO: mzo

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Matipuhy

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13838

พื้นที่ใช้ภาษา Matipuhy

Brazil

2. Matipuhy: Nahukua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13839

พื้นที่ใช้ภาษา Matipuhy: Nahukua

Brazil