Mumuye [mzm]

ชื่อภาษา ISO: Mumuye
รหัสภาษา ISO: mzm
จำนวนประชากร: 400,000

จีอาร์เอ็นมี 20 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mumuye: Dong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4250
รหัสสำเนียงของ ROD: 04250

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye: Dong

Dong

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye: Dong

Cameroon
Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mumuye: Dong

C20651 พระคำแห่งชีวิต w/ YORO เพลง

2. Mumuye: Gnoore

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14369
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye: Gnoore

Gnoore

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye: Gnoore

Nigeria

3. Mumuye: Gola

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14370
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye: Gola

Bajama
Gola

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye: Gola

Nigeria

4. Mumuye: Gongla

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14371
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye: Gongla

Gongla

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye: Gongla

Nigeria

5. Mumuye: Jalingo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14372
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye: Jalingo

Jalingo

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye: Jalingo

Nigeria

6. Mumuye: Jeng

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14373
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye: Jeng

Jeng

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye: Jeng

Nigeria

7. Mumuye: Kasaa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14374
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye: Kasaa

Kasaa

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye: Kasaa

Nigeria

8. Mumuye: Kugong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14375
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye: Kugong

Kugong

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye: Kugong

Nigeria

9. Mumuye: Kwaji

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14376
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye: Kwaji

Kwaji

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye: Kwaji

Nigeria

10. Mumuye: Lankaviri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2053
รหัสสำเนียงของ ROD: 02053

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye: Lankaviri

Lankaviri

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye: Lankaviri

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mumuye: Lankaviri

C14910 พระคำแห่งชีวิต

11. Mumuye: Mang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14377
รหัสสำเนียงของ ROD: 14377
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye: Mang

Mang
Mannang

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye: Mang

Nigeria

12. Mumuye: Meeka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14378
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye: Meeka

Meeka

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye: Meeka

Nigeria

13. Mumuye: Nyaaja

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14379
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye: Nyaaja

Nyaaja

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye: Nyaaja

Nigeria

14. Mumuye: Saawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14380
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye: Saawa

Saawa

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye: Saawa

Nigeria

15. Mumuye: Sagbee

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14381
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye: Sagbee

Sagbee

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye: Sagbee

Nigeria

16. Mumuye: Shaari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14382
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye: Shaari

Shaari

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye: Shaari

Nigeria

17. Mumuye: Ya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20948
รหัสสำเนียงของ ROD: 20948

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye: Ya

Yaa

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye: Ya

Nigeria

18. Mumuye: Yakoko

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14383
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye: Yakoko

Yakoko

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye: Yakoko

Nigeria

19. Mumuye: Yoro & Sagwe & Daffe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2054
รหัสสำเนียงของ ROD: 02054

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye: Yoro & Sagwe & Daffe

Daffe
Mumuye: Yoro
Sagwe
Yoro

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye: Yoro & Sagwe & Daffe

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mumuye: Yoro & Sagwe & Daffe

C14911 พระคำแห่งชีวิต

20. Mumuye: Zing

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2663
รหัสสำเนียงของ ROD: 02663

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye: Zing

Mannang
Mumuye: Zing & Ya/Mannang
Mumuye: Zinna
Zing & Ya/Mannang
Zinna

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye: Zing

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mumuye: Zing

C14901 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Mumuye

Mumuye;