Nigeria Mambila [mzk]

ชื่อภาษา ISO: Nigeria Mambila
รหัสภาษา ISO: mzk
จำนวนประชากร: 99,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mambila, Nigeria

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2591
รหัสสำเนียงของ ROD: 02591
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 45

ชื่ออื่นสำหรับ Mambila, Nigeria

Bang
Kaka: Mambila
Lagubi
Mabila
Mambere
Mambilla
Nor
Nor Tagbo
Tongbo

พื้นที่ใช้ภาษา Mambila, Nigeria

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mambila, Nigeria

C07861 พระคำแห่งชีวิต

2. Mambila, Nigeria: Barup

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13547
รหัสสำเนียงของ ROD: 13547
จำนวนประชากร: 99,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mambila, Nigeria: Barup

Barup

พื้นที่ใช้ภาษา Mambila, Nigeria: Barup

Nigeria

People Groups who speak Nigeria Mambila

Mambila;