Muyuw [myw]

ชื่อภาษา ISO: Muyuw
รหัสภาษา ISO: myw
จำนวนประชากร: 6,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Egum

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2121
รหัสสำเนียงของ ROD: 02121

ชื่ออื่นสำหรับ Egum

Murua
Murua: Dukwayasi
Murua: Kaulae
Muruwa
Muyu
Muyua
Muyuwa

พื้นที่ใช้ภาษา Egum

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Egum

C16161 พระคำแห่งชีวิต

2. Muyuw: Gawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2120
รหัสสำเนียงของ ROD: 02120

ชื่ออื่นสำหรับ Muyuw: Gawa

Gawa
Gawa & Iwa
Lougaw

พื้นที่ใช้ภาษา Muyuw: Gawa

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Muyuw: Gawa

C16131 พระคำแห่งชีวิต

3. Muyuw: Iwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20947
รหัสสำเนียงของ ROD: 20947

ชื่ออื่นสำหรับ Muyuw: Iwa

Iwa

พื้นที่ใช้ภาษา Muyuw: Iwa

Papua New Guinea

4. Muyuw: Nawyem

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14467
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Muyuw: Nawyem

Nawyem

พื้นที่ใช้ภาษา Muyuw: Nawyem

Papua New Guinea

5. Muyuw: Wamwan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2119
รหัสสำเนียงของ ROD: 02119

ชื่ออื่นสำหรับ Muyuw: Wamwan

Muiuwa
Murua
Murua Group
Muyuw
Wamwan

พื้นที่ใช้ภาษา Muyuw: Wamwan

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Muyuw: Wamwan

A12111 พระคำแห่งชีวิต
A23161 ข่าวประเสริฐ 1-20, 34,35,36

6. Muyuw: Yanaba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14468
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Muyuw: Yanaba

Yanaba

พื้นที่ใช้ภาษา Muyuw: Yanaba

Papua New Guinea

People Groups who speak Muyuw

Muyuw;