Mamara Senoufo [myk]

ชื่อภาษา ISO: Mamara Senoufo
รหัสภาษา ISO: myk
จำนวนประชากร: 1,100,000

จีอาร์เอ็นมี 12 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mianka, Baramba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2552
รหัสสำเนียงของ ROD: 02552

ชื่ออื่นสำหรับ Mianka, Baramba

Baramba
Mianka: Baramba
Senoufo, Mamara: Baramba

พื้นที่ใช้ภาษา Mianka, Baramba

Mali

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mianka, Baramba

C02520 พระคำแห่งชีวิต
A38002 Becoming a Friend of God

2. Mianka: Dioundiou

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2553
รหัสสำเนียงของ ROD: 02553

ชื่ออื่นสำหรับ Mianka: Dioundiou

Dioundiou
Djoundjou
Minianka
Senoufo, Mamara

พื้นที่ใช้ภาษา Mianka: Dioundiou

Burkina Faso
Mali

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mianka: Dioundiou

C01121 พระคำแห่งชีวิต

3. Mianka: Yorosso

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3076
รหัสสำเนียงของ ROD: 03076

ชื่ออื่นสำหรับ Mianka: Yorosso

Senoufo, Mamara: Yorosso
Yorosso

พื้นที่ใช้ภาษา Mianka: Yorosso

Mali

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mianka: Yorosso

C02521 พระคำแห่งชีวิต

4. Senoufo, Mamara: Bajii

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16519
รหัสสำเนียงของ ROD: 16519
จำนวนประชากร: 500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Senoufo, Mamara: Bajii

Bàjii
Senoufo, Mamara: Bàjii

พื้นที่ใช้ภาษา Senoufo, Mamara: Bajii

Mali

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Senoufo, Mamara: Bajii

A38003 Becoming a Friend of God

5. Senoufo, Mamara: Kle Noehmo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16520
รหัสสำเนียงของ ROD: 16520
จำนวนประชากร: 500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Senoufo, Mamara: Kle Noehmo

Kle Noehmõ
Senoufo, Mamara: Kle Noehmõ

พื้นที่ใช้ภาษา Senoufo, Mamara: Kle Noehmo

Mali

6. Senoufo, Mamara: Koloo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16521
จำนวนประชากร: 500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Senoufo, Mamara: Koloo

Koloo

พื้นที่ใช้ภาษา Senoufo, Mamara: Koloo

Mali

7. Senoufo, Mamara: Kujaa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16522
จำนวนประชากร: 500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Senoufo, Mamara: Kujaa

Kujaa

พื้นที่ใช้ภาษา Senoufo, Mamara: Kujaa

Mali

8. Senoufo, Mamara: Mijuu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16523
จำนวนประชากร: 500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Senoufo, Mamara: Mijuu

Mìjuu
Senoufo, Mamara: Mìjuu

พื้นที่ใช้ภาษา Senoufo, Mamara: Mijuu

Mali

9. Senoufo, Mamara: Nafaa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16524
จำนวนประชากร: 500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Senoufo, Mamara: Nafaa

Nafãã
Senoufo, Mamara: Nafãã

พื้นที่ใช้ภาษา Senoufo, Mamara: Nafaa

Mali

10. Senoufo, Mamara: Nejuu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16525
จำนวนประชากร: 500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Senoufo, Mamara: Nejuu

Nejuu

พื้นที่ใช้ภาษา Senoufo, Mamara: Nejuu

Mali

11. Senoufo, Mamara: Soghoo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16526
จำนวนประชากร: 500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Senoufo, Mamara: Soghoo

Senoufo, Mamara: Sõghoo
Sõghoo

พื้นที่ใช้ภาษา Senoufo, Mamara: Soghoo

Mali

12. Senoufo, Mamara: Suoo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16527
จำนวนประชากร: 500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Senoufo, Mamara: Suoo

Senoufo, Mamara: Suõõ
Suõõ

พื้นที่ใช้ภาษา Senoufo, Mamara: Suoo

Mali

People Groups who speak Mamara Senoufo

Senoufo, Mamara, Bamana;