Bambassi [myf]

ชื่อภาษา ISO: Bambassi
รหัสภาษา ISO: myf
จำนวนประชากร: 5,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bambassi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7648
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bambassi

Amam
Bambeshi
Didessa
Fadiro
Northern Mao
Siggoyo

พื้นที่ใช้ภาษา Bambassi

Ethiopia

2. Bambassi: Kere

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7649
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bambassi: Kere

Didessa
Kere

พื้นที่ใช้ภาษา Bambassi: Kere

Ethiopia

People Groups who speak Bambassi

Mao, Northern;