Namo [mxw]

ชื่อภาษา ISO: Namo
รหัสภาษา ISO: mxw
จำนวนประชากร: 480

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Namo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13724
จำนวนประชากร: 380

ชื่ออื่นสำหรับ Namo

Dorro
Mari

พื้นที่ใช้ภาษา Namo

Papua New Guinea

2. Tais

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17075
จำนวนประชากร: 66

พื้นที่ใช้ภาษา Tais

Papua New Guinea

People Groups who speak Namo

Dorro;