Murik (Malaysia) [mxr]

ชื่อภาษา ISO: Murik (Malaysia)
รหัสภาษา ISO: mxr
จำนวนประชากร: 1,120

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Murik: Long Banyuq

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11731
จำนวนประชากร: 1,120

ชื่ออื่นสำหรับ Murik: Long Banyuq

Banyuq
Long Banyuq

พื้นที่ใช้ภาษา Murik: Long Banyuq

Malaysia

2. Murik: Long Semiang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11732
จำนวนประชากร: 1,120

ชื่ออื่นสำหรับ Murik: Long Semiang

Long Semiang
Semiang

พื้นที่ใช้ภาษา Murik: Long Semiang

Malaysia

3. Murik [Malaysia]

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11730
จำนวนประชากร: 1,120

พื้นที่ใช้ภาษา Murik [Malaysia]

Malaysia

People Groups who speak Murik (Malaysia)

Murik Kayan;