Manyika [mxc]

ชื่อภาษา ISO: Manyika
รหัสภาษา ISO: mxc
จำนวนประชากร: 1,025,000

จีอาร์เอ็นมี 13 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chimanyika

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 187

ชื่ออื่นสำหรับ Chimanyika

Bamanyeka
Manika
Manyika
Shona: North East
Wamanyika
Wanyika

พื้นที่ใช้ภาษา Chimanyika

Mozambique
Zimbabwe

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chimanyika

C07130 พระคำแห่งชีวิต

2. Manyika: Bocha

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13669
จำนวนประชากร: 450,000

ชื่ออื่นสำหรับ Manyika: Bocha

Bocha
Boka

พื้นที่ใช้ภาษา Manyika: Bocha

Mozambique
Zimbabwe

3. Manyika: Bunji

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13670
จำนวนประชากร: 450,000

ชื่ออื่นสำหรับ Manyika: Bunji

Bunji

พื้นที่ใช้ภาษา Manyika: Bunji

Mozambique
Zimbabwe

4. Manyika: Bvumba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13671
จำนวนประชากร: 450,000

ชื่ออื่นสำหรับ Manyika: Bvumba

Bvumba

พื้นที่ใช้ภาษา Manyika: Bvumba

Mozambique
Zimbabwe

5. Manyika: Domba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13672
จำนวนประชากร: 450,000

ชื่ออื่นสำหรับ Manyika: Domba

Domba

พื้นที่ใช้ภาษา Manyika: Domba

Mozambique
Zimbabwe

6. Manyika: Guta

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13673
จำนวนประชากร: 450,000

ชื่ออื่นสำหรับ Manyika: Guta

Guta

พื้นที่ใช้ภาษา Manyika: Guta

Mozambique
Zimbabwe

7. Manyika: Here

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13674
จำนวนประชากร: 450,000

ชื่ออื่นสำหรับ Manyika: Here

Here

พื้นที่ใช้ภาษา Manyika: Here

Mozambique
Zimbabwe

8. Manyika: Hungwe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13675
จำนวนประชากร: 450,000

ชื่ออื่นสำหรับ Manyika: Hungwe

Hungwe

พื้นที่ใช้ภาษา Manyika: Hungwe

Mozambique
Zimbabwe

9. Manyika: Jindwi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13676
จำนวนประชากร: 450,000

ชื่ออื่นสำหรับ Manyika: Jindwi

Jindwi

พื้นที่ใช้ภาษา Manyika: Jindwi

Mozambique
Zimbabwe

10. Manyika: Karombe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13677
จำนวนประชากร: 450,000

ชื่ออื่นสำหรับ Manyika: Karombe

Karombe

พื้นที่ใช้ภาษา Manyika: Karombe

Mozambique
Zimbabwe

11. Manyika: Nyamuka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13678
จำนวนประชากร: 450,000

ชื่ออื่นสำหรับ Manyika: Nyamuka

Nyamuka

พื้นที่ใช้ภาษา Manyika: Nyamuka

Mozambique
Zimbabwe

12. Manyika: Nyatwe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13679
จำนวนประชากร: 450,000

ชื่ออื่นสำหรับ Manyika: Nyatwe

Nyatwe

พื้นที่ใช้ภาษา Manyika: Nyatwe

Mozambique
Zimbabwe

13. Manyika: Unyama

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13680
จำนวนประชากร: 450,000

ชื่ออื่นสำหรับ Manyika: Unyama

Unyama

พื้นที่ใช้ภาษา Manyika: Unyama

Mozambique
Zimbabwe

People Groups who speak Manyika

Manyika;