Hmong Daw [mww]

ชื่อภาษา ISO: Hmong Daw
รหัสภาษา ISO: mww
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Hmong
จำนวนประชากร: 1,698,000

จีอาร์เอ็นมี 12 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. ม้งขาว

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 491
รหัสสำเนียงของ ROD: 00491

ชื่ออื่นสำหรับ ม้งขาว

Daw
Hmong Daw
Hmong: White
Meo Kao
Meo: White
Miao
Miao: Chuan
Miao: White
White
White Meo
赫蒙兜

พื้นที่ใช้ภาษา ม้งขาว

China
France
Laos
Thailand
United States of America
Vietnam

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ม้งขาว

A27261 เพลง 1
A27181 เพลง 2
A13240 พระคำแห่งชีวิต 2
A27190 เพลง 3
A03181 Ballads
A37699 Christian Life 1
A37758 Christian Life 2
A37759 Christian Life 3 - Armor of GOD & Giving
A37760 Christian Life 4
A37761 Christian Life 5
A37700 Creation to Christ
A62956 New Birth 1: Know God, Devil, Yourself
A37752 New Birth 2: Trust Jesus

2. ม้งชวด

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20040
รหัสสำเนียงของ ROD: 20040

ชื่ออื่นสำหรับ ม้งชวด

Bai Miao
Chuan Miao
Hmong Shuad
Man Trang
Mán Tráng
Meo Kao
Peh Miao
Pe Miao
White Lum
White Meo
White Miao
白苗話漢苗方言
白苗话汉苗方言

พื้นที่ใช้ภาษา ม้งชวด

China
Laos
Thailand
Vietnam

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ม้งชวด

A37600 เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2
A37601 เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2

3. Hmong Daw: Hmong Gu Mba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10654
จำนวนประชากร: 165,000

ชื่ออื่นสำหรับ Hmong Daw: Hmong Gu Mba

Hmong Gu Mba
Hmong Qua Mba
Miao Lai
Striped Hmong

พื้นที่ใช้ภาษา Hmong Daw: Hmong Gu Mba

China
Laos
Thailand

4. Hmong Xi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10655
จำนวนประชากร: 165,000

ชื่ออื่นสำหรับ Hmong Xi

Meo Do

พื้นที่ใช้ภาษา Hmong Xi

China
Laos
Vietnam

5. Miao: Bai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6165
รหัสสำเนียงของ ROD: 06165

ชื่ออื่นสำหรับ Miao: Bai

Bai
Hmong: Bai
Hmong Daw
苗:白

พื้นที่ใช้ภาษา Miao: Bai

China
France
Vietnam

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao: Bai

A29761 พระคำแห่งชีวิต

6. Miao: Bai Qun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6242
รหัสสำเนียงของ ROD: 06242

ชื่ออื่นสำหรับ Miao: Bai Qun

Bai Qun
Hmong Daw: Qun
White Meo: Qun
苗: Bai Qun

พื้นที่ใช้ภาษา Miao: Bai Qun

China
Vietnam

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao: Bai Qun

A31911 พระคำแห่งชีวิต

7. Miao: Baiyan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6185
รหัสสำเนียงของ ROD: 06185

ชื่ออื่นสำหรับ Miao: Baiyan

Bai Miao
Baiyan
Hmong Daw
苗: Baiyan

พื้นที่ใช้ภาษา Miao: Baiyan

China
France
Vietnam

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao: Baiyan

A29821 พระคำแห่งชีวิต

8. Miao: Chuan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20035
รหัสสำเนียงของ ROD: 20035

ชื่ออื่นสำหรับ Miao: Chuan

Chuan
苗:川 (四川南部五县)
苗:川(四川南部五縣)

พื้นที่ใช้ภาษา Miao: Chuan

China
Vietnam

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao: Chuan

A29801 พระคำแห่งชีวิต

9. Miao: Chuan Qing

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6186
รหัสสำเนียงของ ROD: 06186

ชื่ออื่นสำหรับ Miao: Chuan Qing

Chuan Miao
Chuan Qing
Hmong Daw: Qing
苗: 穿青

พื้นที่ใช้ภาษา Miao: Chuan Qing

China
Vietnam

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao: Chuan Qing

A29820 พระคำแห่งชีวิต

10. Miao: Longlin Binya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6127
รหัสสำเนียงของ ROD: 06127

ชื่ออื่นสำหรับ Miao: Longlin Binya

Cingsui Miao: Longlin Binya
Longlin Binya
Miao: Cingsui: Longlin Binya
白苗話隆林binya方言
白苗话隆林binya方言

พื้นที่ใช้ภาษา Miao: Longlin Binya

China
Vietnam

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao: Longlin Binya

A29511 Becoming a Friend of God

11. Miao: Pian Longlin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6048
รหัสสำเนียงของ ROD: 06048

ชื่ออื่นสำหรับ Miao: Pian Longlin

Hmong: Pian Longlin
Miao: Pian Longlin Changmo
Pian Longlin
Pian Miao
苗:Pian 隆林

พื้นที่ใช้ภาษา Miao: Pian Longlin

China
Vietnam

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao: Pian Longlin

A28700 Becoming a Friend of God

12. Mong: Nanxi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10661
รหัสสำเนียงของ ROD: 10661
จำนวนประชากร: 600

ชื่ออื่นสำหรับ Mong: Nanxi

Hmong: Nanxi
Miao
Mong

พื้นที่ใช้ภาษา Mong: Nanxi

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mong: Nanxi

A64260 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Hmong Daw

Hmong Daw; Hmong Dlex Nchab; Hmong Leng, Red Meo; Miao, Chuan;