Mwimbi-Muthambi [mws]

ชื่อภาษา ISO: Mwimbi-Muthambi
รหัสภาษา ISO: mws
จำนวนประชากร: 70,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mwimbi-Muthambi: Muthambi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14477
จำนวนประชากร: 70,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mwimbi-Muthambi: Muthambi

Muthambi

พื้นที่ใช้ภาษา Mwimbi-Muthambi: Muthambi

Kenya

2. Mwimbi-Muthambi: Mwimbi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14478
จำนวนประชากร: 70,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mwimbi-Muthambi: Mwimbi

Kimwimbi
Mwimbi

พื้นที่ใช้ภาษา Mwimbi-Muthambi: Mwimbi

Kenya

People Groups who speak Mwimbi-Muthambi

Mwimbi-Muthambi;