Mün Chin [mwq]

ชื่อภาษา ISO: Mün Chin
รหัสภาษา ISO: mwq
จำนวนประชากร: 15,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chin, Mun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5067
รหัสสำเนียงของ ROD: 05067
จำนวนประชากร: 4,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chin, Mun

Chin, Mün
Cho
Kanpetlet Cho
Mindat
Mindat Cho
Mün Chin

พื้นที่ใช้ภาษา Chin, Mun

Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chin, Mun

A62686 ข่าวประเสริฐ
C80605 ข่าวประเสริฐ
A63874 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A63872 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A63875 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A63876 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A63873 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A64391 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A63877 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A64390 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Chin, Mun: Hletlong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21260

พื้นที่ใช้ภาษา Chin, Mun: Hletlong

Myanmar

3. Chin, Mun: Hngiyung

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21255
จำนวนประชากร: 4,000

พื้นที่ใช้ภาษา Chin, Mun: Hngiyung

Myanmar

4. Chin, Mun: Ng'men

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21253
จำนวนประชากร: 4,000

พื้นที่ใช้ภาษา Chin, Mun: Ng'men

Myanmar

5. Chin, Mun: Nitu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8788

ชื่ออื่นสำหรับ Chin, Mun: Nitu

Mün
Nitu

พื้นที่ใช้ภาษา Chin, Mun: Nitu

Myanmar

People Groups who speak Mün Chin

Chin, Mun;