Central Maewo [mwo]

ชื่อภาษา ISO: Central Maewo
รหัสภาษา ISO: mwo
จำนวนประชากร: 1,400

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Maewo, Central

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13262
จำนวนประชากร: 350

ชื่ออื่นสำหรับ Maewo, Central

Maevo
Tanoriki

พื้นที่ใช้ภาษา Maewo, Central

Vanuatu

2. Maewo, Central: Lotora

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13263
จำนวนประชากร: 350

ชื่ออื่นสำหรับ Maewo, Central: Lotora

Lotora

พื้นที่ใช้ภาษา Maewo, Central: Lotora

Vanuatu

3. Maewo, Central: Peterara

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13264
จำนวนประชากร: 350

ชื่ออื่นสำหรับ Maewo, Central: Peterara

Peterara

พื้นที่ใช้ภาษา Maewo, Central: Peterara

Vanuatu

4. Maewo, Central: Tanoriki

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13265
จำนวนประชากร: 350

ชื่ออื่นสำหรับ Maewo, Central: Tanoriki

Tanoriki

พื้นที่ใช้ภาษา Maewo, Central: Tanoriki

Vanuatu

People Groups who speak Central Maewo

Maewo, Central;