Nyamwanga [mwn]

ชื่อภาษา ISO: Nyamwanga
รหัสภาษา ISO: mwn
จำนวนประชากร: 227,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chinamwanga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1030
จำนวนประชากร: 170,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chinamwanga

Ichinamwanga
Inamwanga
Kinamwanga
Mwanga
Namwanga
Nyamwanga

พื้นที่ใช้ภาษา Chinamwanga

Malawi
Tanzania
Zambia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chinamwanga

A09560 พระคำแห่งชีวิต
A82704 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A82702 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A82705 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A82706 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A82703 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A82709 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A82707 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A82708 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Mwanga: Iwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14471
จำนวนประชากร: 256,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mwanga: Iwa

Iwa

พื้นที่ใช้ภาษา Mwanga: Iwa

Zambia

3. Mwanga: Tambo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14472
จำนวนประชากร: 256,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mwanga: Tambo

Tambo
Tembo

พื้นที่ใช้ภาษา Mwanga: Tambo

Tanzania
Zambia

People Groups who speak Nyamwanga

Iwa; Namwanga;