Sar [mwm]

ชื่อภาษา ISO: Sar
รหัสภาษา ISO: mwm
จำนวนประชากร: 183,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Sara: Majingai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 397
รหัสสำเนียงของ ROD: 00397
จำนวนประชากร: 100,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 15

ชื่ออื่นสำหรับ Sara: Majingai

Madja Ngai
Madji-Ngai
Madjingay
Madjingaye
Majingai
Majinngay
Sar
Sara: Madji-Ngai
Sar: Majingai

พื้นที่ใช้ภาษา Sara: Majingai

Central African Republic
Chad

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sara: Majingai

A74632 ข่าวประเสริฐ
A01090 พระคำแห่งชีวิต

2. Sar: Nar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16333
รหัสสำเนียงของ ROD: 16333
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sar: Nar

Nar

พื้นที่ใช้ภาษา Sar: Nar

Chad

3. Sar: No

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16334
รหัสสำเนียงของ ROD: 16334
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sar: No

No

พื้นที่ใช้ภาษา Sar: No

Chad

People Groups who speak Sar

Sara Majingai-Ngama;