Mouk-Aria [mwh]

ชื่อภาษา ISO: Mouk-Aria
รหัสภาษา ISO: mwh
จำนวนประชากร: 630

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mouk-Aria

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14319
จำนวนประชากร: 625

ชื่ออื่นสำหรับ Mouk-Aria

Aria-Mouk
Моук-Ариа

พื้นที่ใช้ภาษา Mouk-Aria

Papua New Guinea

2. Mouk-Aria: Mouk

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14320
จำนวนประชากร: 625

ชื่ออื่นสำหรับ Mouk-Aria: Mouk

Mok
Mouk

พื้นที่ใช้ภาษา Mouk-Aria: Mouk

Papua New Guinea

3. Mouk-Aria: Tourai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14321
จำนวนประชากร: 625

ชื่ออื่นสำหรับ Mouk-Aria: Tourai

Tourai

พื้นที่ใช้ภาษา Mouk-Aria: Tourai

Papua New Guinea

People Groups who speak Mouk-Aria

Mok, Aria-Mouk;