Marovo [mvo]

ชื่อภาษา ISO: Marovo
รหัสภาษา ISO: mvo
จำนวนประชากร: 8,090

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Maravo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 413

ชื่ออื่นสำหรับ Maravo

Marovo

พื้นที่ใช้ภาษา Maravo

Solomon Islands

2. Marovo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3642
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 80%

ชื่ออื่นสำหรับ Marovo

Maravo

พื้นที่ใช้ภาษา Marovo

Solomon Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Marovo

A80734 เพลง
A80741 ข่าวประเสริฐ
C20611 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Marovo

Marovo;