Maiwa (Papua New Guinea) [mti]

ชื่อภาษา ISO: Maiwa (Papua New Guinea)
รหัสภาษา ISO: mti
จำนวนประชากร: 1,400

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Maiwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2352
จำนวนประชากร: 1,400

ชื่ออื่นสำหรับ Maiwa

Maiwa: Maiwa
Mayauman
Pumani

พื้นที่ใช้ภาษา Maiwa

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Maiwa

C16411 พระคำแห่งชีวิต

2. Maiwa: Gairen

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13332
จำนวนประชากร: 1,400

ชื่ออื่นสำหรับ Maiwa: Gairen

Gairen

พื้นที่ใช้ภาษา Maiwa: Gairen

Papua New Guinea

3. Maiwa: Gwareta

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13333
จำนวนประชากร: 1,400

ชื่ออื่นสำหรับ Maiwa: Gwareta

Gwareta

พื้นที่ใช้ภาษา Maiwa: Gwareta

Papua New Guinea

4. Maiwa: Manigara

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13334
จำนวนประชากร: 1,400

ชื่ออื่นสำหรับ Maiwa: Manigara

Manigara

พื้นที่ใช้ภาษา Maiwa: Manigara

Papua New Guinea

5. Maiwa: Oren

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13335
จำนวนประชากร: 1,400

ชื่ออื่นสำหรับ Maiwa: Oren

Oren

พื้นที่ใช้ภาษา Maiwa: Oren

Papua New Guinea

People Groups who speak Maiwa (Papua New Guinea)

Maiwa, Baiawa;