Cotabato Manobo [mta]

ชื่อภาษา ISO: Cotabato Manobo
รหัสภาษา ISO: mta
จำนวนประชากร: 30,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Manobo, Cotabato

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 269
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Manobo, Cotabato

Cotabato
Dulangan Manobo

พื้นที่ใช้ภาษา Manobo, Cotabato

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Manobo, Cotabato

C10481 พระคำแห่งชีวิต

2. Manobo, Cotabato: Blit

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13641
จำนวนประชากร: 15,000

ชื่ออื่นสำหรับ Manobo, Cotabato: Blit

Blit

พื้นที่ใช้ภาษา Manobo, Cotabato: Blit

Philippines

3. Manobo, Cotabato: Tasaday

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13642
จำนวนประชากร: 15,000

ชื่ออื่นสำหรับ Manobo, Cotabato: Tasaday

Tasaday

พื้นที่ใช้ภาษา Manobo, Cotabato: Tasaday

Philippines

People Groups who speak Cotabato Manobo

Manobo, Blit; Manobo, Cotabato;