Mru [mro]

ชื่อภาษา ISO: Mru
รหัสภาษา ISO: mro
จำนวนประชากร: 54,700

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mrucha

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5011
รหัสสำเนียงของ ROD: 05011

ชื่ออื่นสำหรับ Mrucha

Maru
Mro
Mru
Mrung
Murung
Niopheng
Niopreng
मरूछा
ম্রুচা

พื้นที่ใช้ภาษา Mrucha

Bangladesh
India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mrucha

A80337 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A80338 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A80339 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A80336 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A80342 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A80340 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A80341 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A64068 Thurai Hownia Auown [เริ่มต้นกับพระเจ้า]

2. Mrucha: Anawk Lai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18840
รหัสสำเนียงของ ROD: 18840
จำนวนประชากร: 25,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mrucha: Anawk Lai

Mro
मरूछा: अनवक लाइ

พื้นที่ใช้ภาษา Mrucha: Anawk Lai

Bangladesh
India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mrucha: Anawk Lai

A64069 Lawngra Stang Hown Chownglawng Stang [Salvation Messages and Testimonies]

3. Murung

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4335
รหัสสำเนียงของ ROD: 04335

ชื่ออื่นสำหรับ Murung

Maru
Mro
Mru
Mrung
Niopheng
Niopreng
मुरुन्ग

พื้นที่ใช้ภาษา Murung

Bangladesh
India
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Murung

C24911 ข่าวประเสริฐ
C80528 ข่าวประเสริฐ
A72310 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C80244 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C80248 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C72320 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C72340 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C72330 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา

4. Murung: Niopreng

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3254
รหัสสำเนียงของ ROD: 03254

ชื่ออื่นสำหรับ Murung: Niopreng

Mro
Mru
Mrung
Niopreng
मुरुन्ग: नियोप्रेन्ग

พื้นที่ใช้ภาษา Murung: Niopreng

Bangladesh
India
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Murung: Niopreng

C03311 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Mru

Mru;