Cheke Holo [mrn]

ชื่อภาษา ISO: Cheke Holo
รหัสภาษา ISO: mrn
จำนวนประชากร: 10,800

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Cheke Holo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4666

ชื่ออื่นสำหรับ Cheke Holo

A'ara
Hogirano
Hograno
Holo
Kubonitu
Maringe
Maringhe

พื้นที่ใช้ภาษา Cheke Holo

Solomon Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Cheke Holo

A80187 เพลง
A80186 ข่าวประเสริฐ

2. Cheke Holo: Hograno

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20746

ชื่ออื่นสำหรับ Cheke Holo: Hograno

Hograno

พื้นที่ใช้ภาษา Cheke Holo: Hograno

Solomon Islands

3. Cheke Holo: Maringe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3641
รหัสสำเนียงของ ROD: 03641

ชื่ออื่นสำหรับ Cheke Holo: Maringe

Cheke Holo
Maringe
Maringhe

พื้นที่ใช้ภาษา Cheke Holo: Maringe

Solomon Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Cheke Holo: Maringe

C25200 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Cheke Holo

Maringe, Cheke Holo;