Mara Chin [mrh]

ชื่อภาษา ISO: Mara Chin
รหัสภาษา ISO: mrh
จำนวนประชากร: 54,800

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chin, Mara: Hlawthai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8783
จำนวนประชากร: 42,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chin, Mara: Hlawthai

Hlawthai

พื้นที่ใช้ภาษา Chin, Mara: Hlawthai

India
Myanmar

2. Chin, Mara: Sabeu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8784
จำนวนประชากร: 42,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chin, Mara: Sabeu

Sabeu

พื้นที่ใช้ภาษา Chin, Mara: Sabeu

India
Myanmar

3. Chin, Mara: Tlongsai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8785
จำนวนประชากร: 42,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chin, Mara: Tlongsai

Tlongsai
Tlosai-Siaha

พื้นที่ใช้ภาษา Chin, Mara: Tlongsai

India
Myanmar

4. Lakher

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 899
รหัสสำเนียงของ ROD: 00899

ชื่ออื่นสำหรับ Lakher

Chin
Chin, Mara
Chin, Maria
Lai
Mara
Mara: Lakher
Maram
Maria
Mira
Zao
लाखेर

พื้นที่ใช้ภาษา Lakher

India
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lakher

C17591 พระคำแห่งชีวิต w/ LUSHAI เพลง

5. Mara: Myanmar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5027
รหัสสำเนียงของ ROD: 05027
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 60

ชื่ออื่นสำหรับ Mara: Myanmar

Chin, Mara
Lakher
Maram
Mira
Myanmar
Zao
मारा: मयनमार

พื้นที่ใช้ภาษา Mara: Myanmar

India
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mara: Myanmar

C80511 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Mara Chin

Chin, Mara;