Malasanga (Pano) [mqz]

ชื่อภาษา ISO: Malasanga (Pano)
รหัสภาษา ISO: mqz
จำนวนประชากร: 1,180

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Malasanga: Singorokai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13412
จำนวนประชากร: 435

ชื่ออื่นสำหรับ Malasanga: Singorokai

Singorakai

พื้นที่ใช้ภาษา Malasanga: Singorokai

Papua New Guinea

2. Pano

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4444
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 15

ชื่ออื่นสำหรับ Pano

Malasanga
Malasanga: Malasanga

พื้นที่ใช้ภาษา Pano

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pano

A80156 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Malasanga

Malasanga;