Mamuju [mqx]

ชื่อภาษา ISO: Mamuju
รหัสภาษา ISO: mqx
จำนวนประชากร: 60,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mamuju

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13553
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mamuju

Mamoedjoe
Mamoedjoesch
Mamudju
Mamuju: Mamuju
Udai

พื้นที่ใช้ภาษา Mamuju

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mamuju

A62490 Kareba Macoa [ข่าวประเสริฐ]

2. Mamuju: Padang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13555
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mamuju: Padang

Padang

พื้นที่ใช้ภาษา Mamuju: Padang

Indonesia

3. Mamuju: Sinyonyoi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13556
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mamuju: Sinyonyoi

Sinyonyoi

พื้นที่ใช้ภาษา Mamuju: Sinyonyoi

Indonesia

4. Mamuju: Sumare-rangas

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13557
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mamuju: Sumare-rangas

Sumare-rangas

พื้นที่ใช้ภาษา Mamuju: Sumare-rangas

Indonesia

People Groups who speak Mamuju

Mamuju;