South Marquesan [mqm]

ชื่อภาษา ISO: South Marquesan
รหัสภาษา ISO: mqm
จำนวนประชากร: 2,700

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Marquesan, South: Fatu Hiva

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20745

ชื่ออื่นสำหรับ Marquesan, South: Fatu Hiva

Fatu Hiva

พื้นที่ใช้ภาษา Marquesan, South: Fatu Hiva

French Polynesia

2. Marquesan, South: Hiva Oa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20744

ชื่ออื่นสำหรับ Marquesan, South: Hiva Oa

Hiva Oa

พื้นที่ใช้ภาษา Marquesan, South: Hiva Oa

French Polynesia

3. Marquesan, South: Tahuta

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13773
จำนวนประชากร: 2,100

ชื่ออื่นสำหรับ Marquesan, South: Tahuta

Tahuta

พื้นที่ใช้ภาษา Marquesan, South: Tahuta

French Polynesia

4. South Marquesan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23158

People Groups who speak South Marquesan

Marquesan, South;