Mamasa [mqj]

ชื่อภาษา ISO: Mamasa
รหัสภาษา ISO: mqj
จำนวนประชากร: 100,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mamasa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4690

พื้นที่ใช้ภาษา Mamasa

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mamasa

A63797 ข่าวประเสริฐ
C84066 Mark 1:1 - 6:44
C84068 Mark 12:28 - 16:20
C84067 Mark 6:45 - 12:27

2. Mamasa: Central Mamasa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13538
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mamasa: Central Mamasa

Central Mamasa

พื้นที่ใช้ภาษา Mamasa: Central Mamasa

Indonesia

3. Mamasa: Northern Mamasa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13539
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mamasa: Northern Mamasa

Northern Mamasa

พื้นที่ใช้ภาษา Mamasa: Northern Mamasa

Indonesia

4. Mamasa: Pattae'

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13540
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mamasa: Pattae'

Binuang
Binuang-Paki-Batetanga-Anteapi
Patta' Binuang
Pattae'
Southern Mamasa
Tae'

พื้นที่ใช้ภาษา Mamasa: Pattae'

Indonesia

5. Mesawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20099
รหัสสำเนียงของ ROD: 20099

พื้นที่ใช้ภาษา Mesawa

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mesawa

A62676 Kareba Melo [ข่าวประเสริฐ]

6. Simbuang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4693
รหัสสำเนียงของ ROD: 04693

พื้นที่ใช้ภาษา Simbuang

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Simbuang

C84094 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Mamasa

Mamasa; Mamasa, Southern, Pattae';