Mapidian [mpw]

ชื่อภาษา ISO: Mapidian
รหัสภาษา ISO: mpw
จำนวนประชากร: 10

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mapidian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19139

พื้นที่ใช้ภาษา Mapidian

Brazil

2. Mawayana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1666
รหัสสำเนียงของ ROD: 01666
จำนวนประชากร: 50

ชื่ออื่นสำหรับ Mawayana

Aruma: Mapidian
Maopityan
Wapishana: Mawayana

พื้นที่ใช้ภาษา Mawayana

Brazil
Guyana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mawayana

C20260 พระคำแห่งชีวิต