Mono (Democratic Republic of Congo) [mnh]

ชื่อภาษา ISO: Mono (Democratic Republic of Congo)
รหัสภาษา ISO: mnh
จำนวนประชากร: 65,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mono: Bili

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1380
รหัสสำเนียงของ ROD: 01380

ชื่ออื่นสำหรับ Mono: Bili

Bili

พื้นที่ใช้ภาษา Mono: Bili

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mono: Bili

C08010 พระคำแห่งชีวิต

2. Mono: Bubanda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1418
รหัสสำเนียงของ ROD: 01418

ชื่ออื่นสำหรับ Mono: Bubanda

Bubanda

พื้นที่ใช้ภาษา Mono: Bubanda

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mono: Bubanda

C08011 พระคำแห่งชีวิต

3. Mono: Galaba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14262
จำนวนประชากร: 65,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mono: Galaba

Galaba

พื้นที่ใช้ภาษา Mono: Galaba

Congo, Democratic Republic of

4. Mono: Kaga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14263
จำนวนประชากร: 65,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mono: Kaga

Kaga

พื้นที่ใช้ภาษา Mono: Kaga

Congo, Democratic Republic of

5. Mono: Mpaka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14264
จำนวนประชากร: 65,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mono: Mpaka

Mpaka

พื้นที่ใช้ภาษา Mono: Mpaka

Congo, Democratic Republic of

People Groups who speak Mono (Democratic Republic of Congo)

Mono, Amono;