Mabaale [mmz]

ชื่อภาษา ISO: Mabaale
รหัสภาษา ISO: mmz
จำนวนประชากร: 42,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kibila: Kibanza

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 74
รหัสสำเนียงของ ROD: 00074

ชื่ออื่นสำหรับ Kibila: Kibanza

Kibanza
Mabaale: Banza

พื้นที่ใช้ภาษา Kibila: Kibanza

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kibila: Kibanza

C01730 พระคำแห่งชีวิต

2. Mabaale

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13228

ชื่ออื่นสำหรับ Mabaale

Lomabaale
Mabale
Mbali

พื้นที่ใช้ภาษา Mabaale

Congo, Democratic Republic of

3. Mabaale: Bembe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13229

ชื่ออื่นสำหรับ Mabaale: Bembe

Bembe

พื้นที่ใช้ภาษา Mabaale: Bembe

Congo, Democratic Republic of

4. Mabaale: Lipanja

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13230

ชื่ออื่นสำหรับ Mabaale: Lipanja

Lipanja

พื้นที่ใช้ภาษา Mabaale: Lipanja

Congo, Democratic Republic of

5. Mabaale: Lobo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13231

ชื่ออื่นสำหรับ Mabaale: Lobo

Balobo
Lobo

พื้นที่ใช้ภาษา Mabaale: Lobo

Congo, Democratic Republic of

6. Mbinga: Pygmy

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1413
รหัสสำเนียงของ ROD: 01413

ชื่ออื่นสำหรับ Mbinga: Pygmy

Mabaale: Mbinga
Pygmy

พื้นที่ใช้ภาษา Mbinga: Pygmy

Benin
Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mbinga: Pygmy

C03690 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Mabaale

Mabaale;