Mukha-Dora [mmk]

ชื่อภาษา ISO: Mukha-Dora
รหัสภาษา ISO: mmk
จำนวนประชากร: 29,700

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mukha-Dora

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14354
จำนวนประชากร: 17,456

พื้นที่ใช้ภาษา Mukha-Dora

India

2. Nuka-Dora

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15101
จำนวนประชากร: 29,700

พื้นที่ใช้ภาษา Nuka-Dora

India