Malo [mla]

ชื่อภาษา ISO: Malo
รหัสภาษา ISO: mla
จำนวนประชากร: 4,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Malo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 411

ชื่ออื่นสำหรับ Malo

Maloese

พื้นที่ใช้ภาษา Malo

Vanuatu

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Malo

C08961 พระคำแห่งชีวิต

2. Malo: Ataripoe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13516
จำนวนประชากร: 1,500

ชื่ออื่นสำหรับ Malo: Ataripoe

Ataripoe
South Malo

พื้นที่ใช้ภาษา Malo: Ataripoe

Vanuatu

3. Malo: Avunatari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13517
จำนวนประชากร: 1,500

ชื่ออื่นสำหรับ Malo: Avunatari

Avunatari
North Malo

พื้นที่ใช้ภาษา Malo: Avunatari

Vanuatu

4. Tamapo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4719
รหัสสำเนียงของ ROD: 04719

ชื่ออื่นสำหรับ Tamapo

Malo: Tamapo

พื้นที่ใช้ภาษา Tamapo

Vanuatu

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tamapo

C26081 พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA

People Groups who speak Malo

Malo;