Dhatki [mki]

ชื่อภาษา ISO: Dhatki
รหัสภาษา ISO: mki
จำนวนประชากร: 151,000

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dakti Thari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3571
รหัสสำเนียงของ ROD: 03571

ชื่ออื่นสำหรับ Dakti Thari

Dhatki Bhil
Dhatki: Thar
Thari
थारि

พื้นที่ใช้ภาษา Dakti Thari

India
Pakistan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dakti Thari

C09621 พระคำแห่งชีวิต
A35360 เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2
A35361 เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2

2. Datki Meghwar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22737
รหัสสำเนียงของ ROD: 22737

พื้นที่ใช้ภาษา Datki Meghwar

Pakistan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Datki Meghwar

A64900 ข่าวประเสริฐ

3. Dhatki

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20016

ชื่ออื่นสำหรับ Dhatki

Dhati
Thar

พื้นที่ใช้ภาษา Dhatki

Pakistan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dhatki

A64467 ข่าวประเสริฐ
A37020 เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2
A37021 เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2

4. Dhatki: Barage

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9235
จำนวนประชากร: 200,000

พื้นที่ใช้ภาษา Dhatki: Barage

India
Pakistan

5. Dhatki: Central Dhatki

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9236
จำนวนประชากร: 200,000

พื้นที่ใช้ภาษา Dhatki: Central Dhatki

India
Pakistan

6. Dhatki: Eastern Dhatki

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20895

พื้นที่ใช้ภาษา Dhatki: Eastern Dhatki

India
Pakistan

7. Dhatki: Malhi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9237
จำนวนประชากร: 200,000

พื้นที่ใช้ภาษา Dhatki: Malhi

India
Pakistan

8. Dhatki: Southern Dhatki

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9238
จำนวนประชากร: 200,000

พื้นที่ใช้ภาษา Dhatki: Southern Dhatki

India
Pakistan