Mawchi [mke]

ชื่อภาษา ISO: Mawchi
รหัสภาษา ISO: mke
จำนวนประชากร: 99,500

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mauchi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 252
รหัสสำเนียงของ ROD: 00252
จำนวนประชากร: 80,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mauchi

Mavchi
Mawachi
Mawchi Bhil
Mowchi
मौची

พื้นที่ใช้ภาษา Mauchi

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mauchi

C37630 Mark Pt 1
C37631 Mark Pt 2

2. Mawchi: Gamti

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13854
รหัสสำเนียงของ ROD: 13854

พื้นที่ใช้ภาษา Mawchi: Gamti

India

3. Mawchi: Padvi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13855
รหัสสำเนียงของ ROD: 13855

พื้นที่ใช้ภาษา Mawchi: Padvi

India