Malavedan [mjr]

ชื่อภาษา ISO: Malavedan
รหัสภาษา ISO: mjr
จำนวนประชากร: 12,600

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Malavedan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13413
จำนวนประชากร: 9,533

พื้นที่ใช้ภาษา Malavedan

India

2. Malavedan: Vetan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13414
จำนวนประชากร: 9,533

พื้นที่ใช้ภาษา Malavedan: Vetan

India

3. Malavedan: Vettuvan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13415
จำนวนประชากร: 9,533

พื้นที่ใช้ภาษา Malavedan: Vettuvan

India