Mískito [miq]

ชื่อภาษา ISO: Mískito
รหัสภาษา ISO: miq
จำนวนประชากร: 183,400

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Miskito

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 176

ชื่ออื่นสำหรับ Miskito

Marquito
Miskitu
Mískitu
Misquito
Mísquito
Mosquito

พื้นที่ใช้ภาษา Miskito

Honduras
Nicaragua
Panama

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miskito

A09590 พระคำแห่งชีวิต 1
A09591 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Miskito: Baymuna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14106
จำนวนประชากร: 183,400

ชื่ออื่นสำหรับ Miskito: Baymuna

Baldam
Baymuna
Baymunana

พื้นที่ใช้ภาษา Miskito: Baymuna

Nicaragua

3. Miskito: Cabo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14107
จำนวนประชากร: 183,400

ชื่ออื่นสำหรับ Miskito: Cabo

Cabo
Kabo

พื้นที่ใช้ภาษา Miskito: Cabo

Nicaragua

4. Miskito: Honduran Miskito

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14108
จำนวนประชากร: 183,400

ชื่ออื่นสำหรับ Miskito: Honduran Miskito

Honduran Mískito
Mam
Miskito: Honduran Mískito

พื้นที่ใช้ภาษา Miskito: Honduran Miskito

Nicaragua

5. Miskito: Tawira

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14109
จำนวนประชากร: 183,400

ชื่ออื่นสำหรับ Miskito: Tawira

Tauira
Tawira

พื้นที่ใช้ภาษา Miskito: Tawira

Nicaragua

6. Miskito: Wanki

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14110
จำนวนประชากร: 183,400

ชื่ออื่นสำหรับ Miskito: Wanki

Wangki
Wanki

พื้นที่ใช้ภาษา Miskito: Wanki

Nicaragua

People Groups who speak Mískito

Miskito;