Maru [mhx]

ชื่อภาษา ISO: Maru
รหัสภาษา ISO: mhx
จำนวนประชากร: 103,500

จีอาร์เอ็นมี 9 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Langsu: Yingjiang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13786
รหัสสำเนียงของ ROD: 13786
จำนวนประชากร: 260

ชื่ออื่นสำหรับ Langsu: Yingjiang

Jingpozu
Lang E
Lang su
Langsuhwa
Langsuhwa in Yingjiang
LangZu Hwa
Lawng Hsu
Lhaovo: Yingjiang
Lhavovo
Maru: Lawng Hsu
Shantou

พื้นที่ใช้ภาษา Langsu: Yingjiang

China
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Langsu: Yingjiang

A64842 ข่าวประเสริฐ

2. Lhao Vo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1159
รหัสสำเนียงของ ROD: 01159
จำนวนประชากร: 103,500

ชื่ออื่นสำหรับ Lhao Vo

마루
Diso
Lang
Lang'e
Langsu
Laungaw
Laungwaw
Lawng
Lhavovo
Malu
Maru (derogatory name)
Matu
Mulu
Nyky
Zi
嬤魯
嬷魯
嬷鲁
浪速語
浪速語; 浪峨語
浪速语; 浪峨语

พื้นที่ใช้ภาษา Lhao Vo

China
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lhao Vo

C06800 พระคำแห่งชีวิต
A36070 เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2
A36071 เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2

3. Lhaovo Dago' Lawngbyit

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5181
รหัสสำเนียงของ ROD: 05181

ชื่ออื่นสำหรับ Lhaovo Dago' Lawngbyit

Lhavovo

พื้นที่ใช้ภาษา Lhaovo Dago' Lawngbyit

China
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lhaovo Dago' Lawngbyit

A80863 ข่าวประเสริฐ

4. Maru: Dago' Lawng Bit

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13782

ชื่ออื่นสำหรับ Maru: Dago' Lawng Bit

Dago' Lawng Bit
Lhavovo

พื้นที่ใช้ภาษา Maru: Dago' Lawng Bit

Myanmar

5. Maru: Gawan Naw'

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13783

ชื่ออื่นสำหรับ Maru: Gawan Naw'

Gawan Naw'
Lhavovo

พื้นที่ใช้ภาษา Maru: Gawan Naw'

China
Myanmar

6. Maru: Hlo'lan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13784

ชื่ออื่นสำหรับ Maru: Hlo'lan

Hlo'lan
Lhavovo

พื้นที่ใช้ภาษา Maru: Hlo'lan

Myanmar

7. Maru: Laking

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13785

ชื่ออื่นสำหรับ Maru: Laking

Laking
Lhavovo

พื้นที่ใช้ภาษา Maru: Laking

Myanmar

8. Maru: Wa Khawk

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13787

ชื่ออื่นสำหรับ Maru: Wa Khawk

Lhavovo
Wa Khawk

พื้นที่ใช้ภาษา Maru: Wa Khawk

Myanmar

9. Maru: Zagaran Mran

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13788

ชื่ออื่นสำหรับ Maru: Zagaran Mran

Lhavovo
Zagaran Mran

พื้นที่ใช้ภาษา Maru: Zagaran Mran

Myanmar
Nigeria

People Groups who speak Maru

Maru;